Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
5Love
120
10789537
2
4Love
120
10730063
3
___CaChuoi__
120
10609426
4
VIII_
120
10506011
5
6Love
120
10365139
6
1Love
120
10130680
7
8Love
120
10129966
8
___CaRo___
120
10112410
9
2Love
120
10112209
10
III_
120
10044513
11
II_
120
10014273
12
___CaChep___
120
9994307
13
3Love
120
9909365
14
VI_
120
9719212
15
KuKien2
120
9629128
16
___CaVoi___
120
9628028
17
IV_
120
9609932
18
V_
120
9555547
19
KuKien1
120
9487666
20
___CaMap___
120
9191832