Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
KimPha
118
6532239
2
Pr0_B0W
118
4491326
3
ST_Linh
117
4281542
4
VuaBoCap
117
3723517
5
Say
116
5911691
6
_OK_2
116
5576363
7
DarkQueen
116
5550207
8
_OK_7
116
5518529
9
_OK3_
116
5480572
10
_OK_4
116
5396730
11
_OK_5
116
5311958
12
RubicNhung
116
4603906
13
KoTenTuoi
116
3309130
14
007
114
5039359
15
72h
114
4952024
16
__ComeBack__
114
3114333
17
China
113
5513791
18
CaoMinhTuan
113
3990980
19
Na___TOEU
112
3481687
20
_OK_6
112
3366412