Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
5Love
120
10789537
2
4Love
120
10730063
3
___CaChuoi__
120
10609426
4
VIII_
120
10506532
5
6Love
120
10368274
6
1Love
120
10133248
7
8Love
120
10129966
8
2Love
120
10113753
9
___CaRo___
120
10112410
10
III_
120
10047057
11
II_
120
10015776
12
___CaChep___
120
9994987
13
3Love
120
9911868
14
VI_
120
9720551
15
KuKien2
120
9631067
16
___CaVoi___
120
9628988
17
IV_
120
9609932
18
V_
120
9555547
19
KuKien1
120
9489577
20
___CaMap___
120
9192463