STTTên nhân vậtLevelSP
1 _G4u_M3o____ 94 3158829
2 KhoaDream 94 3397143
3 HoaXinhDep 94 4714738
4 _1Ljt_65____ 94 5077595
5 _2Ljt_65____ 94 4861043
6 _3Ljt_65____ 94 4473901
7 24h_online 93 4734784
8 _4Ljt_65___ 93 4400107
9 NamNC01 93 4489047
10 NamPT01 93 4683051
11 NamPT02 93 4314502
12 NamMS01 93 4387008
13 NamCB01 92 4474596
14 SDV_QuynhAnh 92 4673025
15 Xinh_Dep_HP 92 4416381
16 Xinh_Dep_HP6 92 4542113
17 Xinh_Dep_HP2 92 4461226
18 Xinh_Dep_HP8 92 4399873
19 Xinh_Dep_HP5 92 4951303
20 Thanh_Vuong 92 4625821